PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO QUYỀN BIẾN: HỢP TÁC ĐỂ KIẾN TẠO NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA CẢ ĐỘI NGŨ


Theo một nghiên cứu cho thấy, mỗi nhân viên cần các mức độ chỉ đạo và hỗ trợ khác nhau tùy thuộc năng lực và tính cam kết của họ trong công việc. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quản lý chỉ sử dụng duy nhất một phong cách lãnh đạo cho tất cả mọi người, dẫn đến những hậu quả rất lãnh phí cho cả doanh nghiệp và nhân viên: nhiều nhân viên nghỉ việc, năng suất giảm, cơ hội bị bỏ lỡ…


Trở thành nhà lãnh đạo quyền biến để thành công trong mọi tình huống: